1 ALGEMEEN

1.1 De verkoop van producten van de firma Tsjuster Design wordt door de hieronder bepaalde verkoopsvoorwaarden beheerst.

1.2 Onder het woord “adverteerder” wordt verstaan elke persoon die een reclameorder doorgeeft ongeacht zijn hoedanigheid: reclameadviesbureau, regie of andere tussenpersoon.

1.3 De toepasselijke algemene voorwaarden en tarieven zijn diegene die van kracht zijn op de datum van verschijning van de advertentie.

1.4 Het geven van een reclameorder door de adverteerder impliceert de kennisnemen en het aanvaarden van de hierna bepaalde verkoopsvoorwaarden en van de geldende tarieven in hoofde van de adverteerder. Deze algemene voorwaarden hebben de overhand op alle vermeldingen, namelijk diegene die begrepen zijn in advertentiedocumenten of in de algemene aankoopvoorwaarden van de adverteerder.

1.5 Het geven van een reclameorder door de adverteerder impliceert niet het ontstaan van het contract. De uitgever heeft op elk ogenblik het recht om een bestelling te weigeren, zelfs indien het hem door 1 van zijn handelsafgevaardigden werd overgemaakt, en dit zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder vergoeding voor de adverteerder.

1.6 Het feit dat de uitgever zich niet (zelfs herhaaldelijk) op 1 van de in deze algemene verkoopsvoorwaarden voorziene rechten beroept, impliceert geen afstand van het betrokken recht.

1.7 De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.

 

 

2 VERANTWOORDELIJKHEID 

2.1 De uitgever behoudt zich het recht een nummer te laten verschijnen teneinde duidelijk aan te geven dat het om een commerciële advertentie gaat.

2.2 De advertenties verschijnen op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder. Hij verklaart over de nodige rechten te beschikken om de desbetreffende advertentie te mogen publiceren en verklaart eveneens dat de publicatie in geen geval strijdig is met de wetgeving, reglementen en rechten van derden. Bijgevolg zal de adverteerder de uitgever en de derden vrijwaren tegen elke schade toegebracht door de advertentie. De uitgever heeft het recht om de adverteerder in tussenkomst op te roepen in ieder geding ingeleid ten gevolge van de publicatie van een advertentie. De kosten veroorzaakt door het geding zullen ten laste van de adverteerder worden gelegd. De adverteerder vergoedt aan de uitgever elk bedrag (hoofdsom, intresten en kosten) waartoe de uitgever zou veroordeeld worden uit hoofde van schadevergoeding wegens de schade toegebracht door een advertentie, en dit zelfs indien de adverteerder in het geding niet tussenkomt.

2.3 De rechten bepaald in de wet dd. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten waarover een partij zou beschikken op advertentietekeningen, op lay-out of op andere composities worden in geen geval aan de andere partij overgedragen door de uitvoering van het reclameorder of de betaling ervan. Buiten wat overeengekomen is, mogen de partijen geen gebruik maken van de composities.

2.4 Indien een gerechtelijke beslissing een publicatie (verbeterde tekst, vonnis, recht op antwoord of andere) beveelt, is de adverteerder gehouden om de kosten van de bevolen publicatie te vergoeden aan de op de datum van publicatie geldende tarieven.

2.5 Behoudens het geval waarin de publicatie van een recht op antwoord door een gerechtelijke beslissing wordt bevolen, heeft de uitgever het recht om te beslissen of aan een verzoek tot publicatie van een recht op antwoord gevolg wordt gegeven. In geval van publicatie van het recht op antwoord is de adverteerder ertoe gehouden de kosten van de publicatie te vergoeden aan de op de datum van de publicatie geldende tarieven.

 

3 WEIGERINGSRECHT

De uitgever behoudt zich het recht de inlassing van een advertentie te schorsen, stop te zetten of te weigeren, ongeacht het feit dat de bestelling reeds aanvaard werd of dat de advertentie reeds eerder verschenen is, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen. Dergelijke schorsing, stopzetting of weigering van de bestelling geeft geen aanleiding tot een andere vergoeding dan het terugbetalen van de prijs van de advertentie wanneer deze vooraf werd betaald.

 

4 MATERIAAL

4.1 Het materiaal dat door de adverteerder geleverd wordt, moet afgewerkt zijn en beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld voor de gebruikte manier van drukken en van zetten.

4.2 Het materiaal moet aan de uitgever worden geleverd binnen de termijnen in de tarieven bepaald.

4.3 De uitgever heeft het recht materiaal te weigeren dat niet zou overeenstemmen met de technische of esthetische kwaliteitsvereisten.

4.4 Vergissingen en tekortkomingen die het gevolg zijn van onvolledig, ondeugdelijk, niet-conform of buiten de in de tarieven bepaalde termijnen bezorgd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot prijsvermindering of herinlassing.

4.5 Wanneer de adverteerder materiaal levert dat niet conform is aan de technische specificaties van het drukprocede, zullen de bijkomende realisatie-, compositie- en opmaakkosten aan de adverteerder worden gefactureerd.

4.6 De uitgever kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten die in het advertentiemateriaal zouden staan, wanneer dit materiaal voor het drukken door de adverteerder goedgekeurd werd of wanneer het materiaal mondeling, per telefoon, per fax, of via ander elektronisch overbrengingsmiddel doorgegeven werd, of wanneer het materiaal onvolledig, onduidelijk geschreven of slecht opgesteld voorkomt.

4.7 De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of beschadiging van materiaal geleverd in het kader van de uitvoering van een reclameorder.

 

5 PRIJS

Onze prijzen voor onze advertenties worden berekend op basis van formaten van pagina’s.

 

6 BETALINGSVOORWAARDEN

6.1  Behoudens uitdrukkelijk afwijking zijn de facturen betaalbaar bij bestelling.

6.2 Indien er van dit principe is afgeweken, zijn de facturen betaalbaar binnen 30 dagen factuurdatum.

6.3 Het opmaken of het aanvaarden van wissels impliceert geen rechtsvernieuwing. De facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de uitgever, met en zonder disconto. Wisselbrieven worden niet aanvaard, behalve bij uitdrukkelijk akkoord tussen partijen. Alle tegenwoordige en toekomstige belastingen en taksen zijn voor rekening van de adverteerder.

6.4 Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum is de uitgever gerechtigd de publicatie van de betrokken advertentie te schorsen en reeds gegeven of toekomstige orders stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van al zijn rechten.

6.5 De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% ten titel van schadebeding met een minimum van €50, evenals met nalatigheidsintresten aan 1% per begonnen maand.

6.6 Agentschappen en andere tussenpersonen van adverteerders verbinden zich absoluut tot betaling van de facturen. Zij zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van de advertenties die zij zouden hebben aangebracht, zelfs wanneer de factuur op naam van de adverteerder of van een derde is opgesteld.

 

7. KLACHTEN

7.1 De klachten betreffende het inlassen van advertenties moeten schriftelijk naar Tsjuster Design worden gericht, en dit binnen de 48 uren na verschijning van de advertentie.

7.2 Een klacht is niet ontvankelijk:

7.3 Grove fouten, drukfouten, de slechte kwaliteit van reconstructie van tekst of afbeeldingen geven geen aanleiding tot prijsvermindering, schadevergoeding of herinlassing behalve indien zij het gevolg zijn van opzettelijke fouten.

7.4 Klachten met betrekking tot de facturatie moeten op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk aan Tsjuster Design worden gericht, en dit binnen de tien dagen na factuurdatum.

7.5 In geen geval kan het stilzwijgen van de uitgever na ontvangst van een klacht als aanvaarding van de inhoud van de klacht worden geïnterpreteerd.

7.6 De eventuele aansprakelijkheid van de uitgever ten opzichte van de adverteerder is beperkt tot de prijs van de advertentie, wat de oorzaak of de grond van de klacht ook mag zijn. Indien de aansprakelijkheid van de uitgever is aangevoerd omwille van een fout in de advertentie, kan de uitgever de adverteerder volledig schadeloos stellen door de betrokken advertentie op zijn kosten opnieuw in te lassen, behalve indien de adverteerder zou bewijzen dat zulke herinlassing geen zin heeft.

 

8. OVERMACHT

Alle omstandigheden waaronder staking, overstroming, brand en dergelijke zullen als overmacht worden beschouwd van zodra zij de inlassing van een advertentie beletten of vertragen. Het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van dergelijke omstandigheden moet de uitgever niet bewijzen.

In dergelijke gevallen wordt de uitgever ontslaan van elke verplichting of schadeloosstelling.

 

9. BEVOEGDHEID

Voor elk geschil is de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de bedrijfszetel exclusief bevoegd.

– See more at: http://www.visitamagazine.be/verkoopsvoorwaarden#sthash.XzA6tidu.dpuf

Volg onze nieuwtjes

Eco, duurzaamheid, natuurlijk leven